Kostnadskalkylering

Mängdberäkning

För att man skall kunna göra en kostnadsberäkning krävs en mängdberäkning. Mängdberäkningen omfattar allt inbyggt material men även vissa hjälparbeten, t ex utsättning, håltagning. En mängdförteckning för ett normalt byggprojekt omfattar ca 3 000 poster. För uppmätning av mängderna från ritningar m.m. krävs branschspecifika mätregler som anger både vad som mäts och hur det skall mätas. Det är helt avgörande för kvalitén på en mängdförteckning att alla detaljer kommer med.

Kunskapen om mängdberäkningen är sämre spridd än kunskapen om priser. Det är därför viktigt för ett system att även förmedla kunskap om mängder. Fel i kostnadsberäkningar beror oftare på bortglömda eller felaktiga mängder än felaktiga priser. Det är dessutom självklart att det är enklare att stryka bort poster som inte är aktuella än att komma ihåg utelämnade.

Kostnadskalkylering

Med en kostnadskalkylering för en generalentreprenad avses generalentreprenörens beräkning av kostnader för att genomföra entreprenaden. Det låter som en självklarhet, men tyvärr råder här stor oklarhet. Kostnaderna inkluderar t ex kalkylmässiga kostnader för egna maskiner, arbetsledning samt centraladministration, risk och vinst (täckningsbidrag). Underentreprenörernas anbud ingår i generalentreprenörens kostnadsberäkning.

Kostnadsberäkningen utgör grund för, men skall inte förväxlas med, intäktsdelen av generalentreprenaden, d v s anbudet till beställaren. För beställaren däremot är anbudet en del av investeringskostnaden.

Entreprenadkostnaden ingår som en delsumma i den totalkalkyl som en Beställare/Byggherre bör ta fram redan i det tidiga skedet av ett projekt. Dels för att få en uppfattning om på vilken nivå Produktionskostnaden kommer att hamna, dels för att ingå som en del av investeringskostnaden som i sin tur är underlag för den Investeringskalkyl (lönsamhetskalkyl) som Beställaren bör skapa.
Investeringskalkylen ger svar på de frågor som avgör om Beställaren skall gå vidare med alternativt revidera projektförutsättningarna med tanke på lönsamheten i investeringen.

En kostnadsberäkning uppdelas normalt i följande kostnadsgrupper:
• Material
• Underentreprenader (UE)
• Generalentreprenörens eget arbete
• Byggplatskostnader
• Arbetsledning
• Centraladministration, risk och vins