Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare.

De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Kontroll av VVS

Byggnadsnämndernas inspektion och kontroll på arbetsplatsen försvann p.g.a. effektiviseringar inom kommunerna i mitten på 90­talet. Kontrollen består idag istället av s.k. egenkontroller som utförs av entreprenören själv. Egenkontrollerna är inarbetade i respektive entreprenörs kvalitetssystem.

Som beställarens förlängda arm på arbetsplatsen hjälper vi till med kontroller på plats. Vi bevakar då att handlingar följs och att utförandet får rätt kvalité. Kontrollerna omfattar även att av entreprenören valda produkter har rätt data ur energi­ och miljösynpunkt. Kontrollerna sker i gott samarbete med beställare och entreprenör och ses ofta som en win ­ win situation. Kontrollerna bidrar ofta till mindre anmärkningar vid besiktningstillfället och anläggningen kan fortare tas í bruk.

Inom dessa uppdrag utför vi också ekonomisk granskning av tilläggs­ och ändringsarbeten. Vi granskar även olika typer av provningar t.ex. täthetsprovning, provtryckning, filmningar etc.

Entreprenadbesiktning