Maskindirektivet 89/392/EEG (som har ändrats genom 91/368/EEG, 93/44/EEG och
93/68/EEG) direktiven har senare konsoliderats och fått beteckningen 98/37/EG. Dessa direktiv har överförts till svensk lagstiftning och ligger nu till grund för maskinkungörelsen. Arbetsmiljöverkets maskinkungörelse AFS
1993:10 har ändrats. Kungörelsen som heter Maskiner och vissa andra tekniska anordningar är omtryckt i sin helhet i AFS 1994:48. Kungörelsen täcker även säkerhetskomponenter och maskiner för lyft och förflyttning av personer.
En justering av tillämpningsområdet angående medicintekniska produkter har gjorts i en ändringsföreskrift AFS 2000:38 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.

 

REGLER FÖR MASKINER

Vilka ändringar har införts?
Ändringarna av den tidigare maskinkungörelsen som gjorts genom AFS 1994:48 innebär i huvudsak följande:
· Det har tillkommit ett nytt avsnitt i bilaga 1 med grundläggande säkerhetskrav med hänsyn till de särskilda riskerna vid lyft eller förflyttning av personer.
· Föreskriften gäller även säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden separat.
· Bilaga två har kompletterats med ett avsnitt C om försäkran om överensstämmelse
för säkerhetskomponenter.
· Bilaga fyra som handlar om maskiner med särskilda certifieringskrav har kompletterats med ytterligare maskiner och med vissa säkerhetskomponenter.
· Överrullningsskydd (ROPS) och skyddsanordningar mot fallande föremål
(FOPS) betraktas som säkerhetskomponenter.
· När maskinen eller säkerhetskomponenten tas i bruk måste den åtföljas, dels
av en översättning av bruksanvisningen till svenska, dels av bruksanvisningen på
originalspråket.
· CE-symbolen skall inte längre följas av siffror för årtalet då maskinen tillverkades.

EES-avtalet
Genom EES-avtalet skall samma produktsäkerhetsregler gälla inom hela EES-området dvs. de 15 länderna inom EG och dessutom EFTA-länderna Norge, Island och Lichtenstein.
Svenska regler för maskiners säkerhet finns i kungörelsen AFS 1993:10 som ändrats
genom AFS 1994:48 och AFS 2000:38. Denna kungörelse är en överföring (implementering) av EGs maskindirektiv till svenska bestämmelser. Andra länder inom
EES har också implementerat maskindirektivet till (direktivbaserade) nationella
bestämmelser. En maskin eller säkerhetskomponent som uppfyller de direktivbaserade reglerna för maskiner i ett av länderna, t.ex. den svenska
maskinkungörelsen, skall enligt EES-avtalet accepteras av myndigheterna i de övriga länderna.

Kraven på bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse skall dock enligt
maskindirektivet vara på det språk som är officiellt i landet där produkten skall användas.
I Sverige alltså på svenska.
Det åligger tillverkaren att se till att en maskin eller en säkerhetskomponent uppfyller
de grundläggande hälso- och säkerhetskraven samt har genomgått de certifieringsprocedurer som krävs inom EES.

Stor vikt läggs vid försäkran om överensstämmelse, tillverkardeklaration, dokumentation och CE-märkning.
Vem försäkrar, deklarerar och utför CE-märkning?
Kraven på försäkran om överensstämmelse gäller för varje individuell maskin eller
säkerhetskomponent. Teknisk dokumentation skall sammanställas och förvaras för
varje modell. Föreskriften anger att dessa åtgärder skall ha vidtagits av
– tillverkaren,
– den som representerar honom inom EES,
– någon annan som släpper ut maskinen eller säkerhetskomponenten inom EES
eller,
– någon annan som sätter samman maskin eller delar av maskiner av olika ursprung eller tillverkar maskin eller säkerhetskomponent för eget bruk.

 

 

Vi på Lamda Ingenjörsbyrå kan hjälpa Er med att utföra en CE-märkning av era produkter.